မြန်မာ့သတင်း ">

(19 February 16)
January 2016 Myanmar News ----------------------------------------

New Page 2
ကအိုင္အို ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ရာထူး အေျပာင္းအလဲ လုပ္
New Page 2
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးစင္တာ ရန္ကုန္မွာဖြင့္
လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေနရာေတြ အတြက္ NLD လ်ာထား
New Page 2
ဗဟိုနဲ႔ ျပည္နယ္ အၾကား သယံဇာတ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ခဲြေဝေရး ေဆြးေႏြး
ပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြ ကာခ်ဳပ္တက္မည္
New Page 2
New Page 2
New Page 2